Provozní řád

 • Přihlášením do kurzu nebo vstupem na jednorázovou lekci se účastníci cvičení dobrovolně podrobují Provoznímu řádu bazénu, Podmínkám a pravidlům pro cvičení aqua aerobicu a organizačním pokynům lektorky.
 • Cvičení dětí do 15 let je možné jen v doprovodu osob starších 18 let, které za dítě zodpovídají po celou dobu cvičení.
 • Z cvičení může být vyloučena osoba, která svým chováním a projevy narušuje průběh cvičení.
 • Každý účastník je povinen dodržovat čistotu, osobní hygienu a před vstupem do bazénu se osprchovat.
 • Cvičení se nemohou účastnit osoby s kožním onemocněním (především plísně a jiné).
 • Hodinky a jiné šperky (prstýnky, náramky, řetízky) je nutné před vstupem do bazénu odložit.
 • Stejně tak se do bazénu z bezpečnostního hlediska nehodí žvýkačky.
 • Účastník cvičení je povinen si své osobní věci (např. oblečení či obuv) uložit a řádně uzamknout k tomu určené šatní skříňce či šatně.
 • Cennosti je doporučeno si vzít s sebou do prostoru bazénu.
 • AQUA ŽVAK neručí za případné ztráty odložených věcí.
 • Účastníkům cvičení jsou pomůcky ke cvičení zapůjčeny, je třeba s nimi zacházet ohleduplně a podle pokynů cvičitele.
 • Pomůcky ke cvičení neplní funkci záchranných prostředků, nýbrž stabilizační či nadlehčovací funkci.
 • Osoba přihlášená do kurzu se cvičení účastní na vlastní riziko a intenzitu cvičení je vhodné přizpůsobit svému zdravotnímu stavu.
 • Případné zdravotní potíže či indispozice je třeba konzultovat se svým lékařem a informoval o nich lektorku.
 • Účastník cvičení zodpovídá za svůj zdravotní stav a cvičí dobrovolně na vlastní nebezpečí.
 • Žádáme klientky/klienty, aby přicházeli na své rezervované lekce 10-15 min. před začátkem.
 • Žádáme klientky/klienty o vstup do bazénu těsně před začátkem lekce cca 5 minut.
 • Příchod těsně před zahájením nebo v průběhu lekce ztěžuje lektorce organizační práci a časově posunuje řádné zahájení cvičební lekce.
 • Klienti obdrží po zaplacení celé částky permanentku (v den první lekce), na které je vyznačena doba platnosti a počet předplacených lekcí.
 • Klient, který z nějakých důvodů nemůže pokračovat v započatém cyklu, má právo si zajistit za sebe náhradu, které permanentku předá.